Méi 2018 - "Zwangsarbeiter und Zwangsrekrutierte in Tambow - An der Kreuzung der Geschichte"

Begréissungs-Ried vum Här Guy Kummer, Centre d'acceuil touristique WAX - Maison Rouge, Péiteng
Konferenz gouff op déitsch oofgehalen mat der Referentin Dr Inna Ganschow vun der Uni Lëtzebuerg
 

Méi 2018 - Traditionellen Ausfluch vun de Geschichtsfrënn

Musée Lorrain des Cheminots zu Rettel (F) bei Schengen
La Tour aux Puces an de Musée vun Thionville
Visite guidée vun aal Thionville

Abrëll 2018 - Konferenz iwert de Lëtzebuerger Béier

Conférencier M. Yves Claude vum Musée brassicole des deux Luxembourg, Diekirch