Traditionellen Ausfluch vun de Geschichtsfrënn

Musée Lorrain des Cheminots zu Rettel (F) bei Schengen
La Tour aux Puces an de Musée vun Thionville
Visite guidée vun aal Thionville