"Zwangsarbeiter und Zwangsrekrutierte in Tambow - An der Kreuzung der Geschichte"

Begréissungs-Ried vum Här Guy Kummer, Centre d'acceuil touristique WAX - Maison Rouge, Péiteng
Konferenz gouff op déitsch oofgehalen mat der Referentin Dr Inna Ganschow vun der Uni Lëtzebuerg