Aktivitéiten 2020

Maquette vum Schlass Nothomb a seng Geschicht

Ufank vum Joer huet de Metzler Jeff MEUNIER vu Péiteng de Geschichtsfrënn eng Maquette vum Schlass Nothomb 1807-1936 geschenkt. Leider war Schlass oder éischter Maquette an engem dach awer relativ schlechtem Zoustand (Foto 1).

Hëllef hunn Geschichtsfrënn kritt an der Persoun vum Här Luis SANTOS vom Rodange. Hien huet Schlass komplett renovéiert an 126 Stonnen doran investéiert! E ganz groussen Merci un de Luis (Foto 2).

Den 8. Oktober 2020 huet Gemeng Péiteng den Här Santos bei enger klenger Féier geéiert (Foto 3). Maquette kann een zënter hier an der Gemeng bewonneren.

Konferenz Festungsstad Lëtzebuerg den 15. Januar 2020

Conférencier den Här Jean-Luc Linster vun de Frënn vun der Festungsstad

Aktivitéiten 2018