Joer 2006

Nummer 01 / Januar 2006

D’Geschichtsfuerscher aus der Gemeng Péiteng

  • Eine Chronik aus der Dreiländerecke Petingen-Rollingen-Rodingen
  • Geschichtsfreunde der Gemeinde Petingen
  • Sütterlinschrift
  • La commune de Pétange

Maison d’édition :

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange, “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz — 15, rue Robert Krieps L- 4702 Pétange

Auteurs de nos publications:

  • Marco Stoffel
  • Carlo Gira
  • Arthur Klein
  • Joseph Collette
  • Jos Wolff — Tratten
  • Roger Bour — dessins