Joer 2017

Nummer 8 – November 2017

Buch vun den “Guiden a Scouten zu Péiteng”

Déi verschidde Gruppen zu Péiteng:

  •  1. Lëtzebuerger Scouten “Ste Marie”
  •  2. Lëtzebuerger Guiden “Ste Cécile”
  •  3. Lëtzebuerger Guiden a Scouten (L.G.S.), “Hellege Franziskus”
  •  4. Fédération Nationale des Eclaireurs du Luxembourg,

       (F.N.E.L.) “Les Margays”

  •  5. D’Scouten “Trei zum Land”
  •  6. Guilde vun der L.G.S. Péiteng
  •  7. Foulards Blancs

Maison d’édition:

Les Amis de l’Histoire de la Commune de Pétange “An der Uecht”, Lamadelaine

Imprimerie Heintz – 15, rue Robert Krieps – L-4702 Pétange

Auteurs de nos publications:

Martin Arnold

Angel Emil

Schaaf Lucien

Keiser Léon