Méi 2018 2 – “Zwangsarbeiter und Zwangsrekrutierte in Tambow – An der Kreuzung der Geschichte”

Begréissungs-Ried vum Här Guy Kummer, Centre d’acceuil touristique WAX – Maison Rouge, Péiteng